Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
TBC Thủy điện Thác Bà 1.574 101,50 76.658 1.324 111,29 70.709
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 2.321 107,03 48.342 2.214 110,98 47.810
CNT Tập đoàn CNT 1.958 144,23 57.547 2.506 107,36 54.841
MPC Thủy sản Minh Phú 1.621 132,64 65.893 2.013 111,95 69.048
HRC Cao su Hòa Bình 1.563 94,95 60.504 1.569 104,12 66.619
PMG ĐT và SX Petro Miền Trung 2.157 132,68 59.680 2.223 103,76 48.114
GTA Gỗ Thuận An 1.084 93,84 85.670 1.095 98,30 90.650
GAB Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC 2.019 252,84 57.796 4.375 99,61 49.346
PJT Vận tải thủy PETROLIMEX 1.190 98,43 80.487 1.223 97,49 81.904
VFG Khử trùng Việt Nam 1.291 104,98 72.272 1.453 97,75 75.704
MAFPF1 MAFPF1 2.284 95,24 39.531 2.409 96,58 42.289
ABT Thủy sản Bến Tre 1.181 88,84 77.127 1.152 95,68 81.031
OPC Dược phẩm OPC 1.144 74,15 80.169 925 92,98 81.276
L10 LILAMA 10 1.407 121,07 69.901 1.732 93,96 66.776
NKD CÔNG TY KINH ĐÔ MIỀN BẮC 1.996 116,72 48.229 2.420 91,55 45.861
CLC Thuốc lá Cát Lợi 1.073 80,26 90.946 883 89,70 83.606
HSI Phân bón Hóa sinh 1.993 88,90 44.591 1.994 87,38 43.839
CMT CN mạng và Truyền thông 1.895 68,91 37.445 1.840 85,77 45.251
DDM Hàng hải Đông Đô 1.964 95,10 48.217 1.972 85,72 43.637
MCP In và Bao bì Mỹ Châu 1.448 75,98 54.984 1.382 79,99 55.253

Cập nhật lúc 15:10 02/06/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.