Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KL ròng GT ròng KL mua GT mua KL bán GT bán
25/03/2019 8.096.760 197.166.100 22.584.178 822.652.770.820 14.487.418 625.486.671.320
22/03/2019 10.598.700 262.848.404 42.083.250 1.267.016.134.000 31.484.550 1.004.167.730.000
21/03/2019 3.761.980 141.464.697 14.929.320 646.361.749.000 11.167.340 504.897.052.000
20/03/2019 4.247.072 69.289.557 88.531.682 3.194.260.973.000 84.284.610 3.124.971.416.000
19/03/2019 1.392.172 190.230.979 20.459.820 943.213.555.000 19.067.648 752.982.576.000
18/03/2019 -2.775.600 -79.272.187 19.558.420 752.091.416.000 22.334.020 831.363.603.000
15/03/2019 -508.930 -185.356.926 28.962.874 1.377.789.557.000 29.471.804 1.563.146.483.000
14/03/2019 -1.423.705 -23.078.408 21.041.500 879.288.867.000 22.465.205 902.367.275.000
13/03/2019 5.578.286 125.321.254 20.735.755 730.396.069.000 15.157.469 605.074.815.000
12/03/2019 183.260 28.662.062 15.791.651 692.585.305.000 15.608.391 663.923.243.000

 

Cập nhật lúc 15:10 25/03/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)

Cập nhật lúc 15:10 25/03/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)

Cập nhật lúc 15:10 25/03/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.