Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KL ròng GT ròng KL mua GT mua KL bán GT bán
18/07/2018 535.340 -150.749.567 17.601.747 727.840.583.000 17.066.407 878.590.150.000
17/07/2018 -1.549.260 -180.989.435 11.319.540 437.936.117.000 12.868.800 618.925.552.000
16/07/2018 -1.186.550 -87.670.441 12.725.370 964.431.971.000 13.911.920 1.052.102.412.000
13/07/2018 -1.284.214 -44.225.294 9.680.030 394.682.461.000 10.964.244 438.907.755.000
12/07/2018 -1.625.040 -64.262.349 7.035.400 212.228.277.000 8.660.440 276.490.626.000
11/07/2018 3.293.820 69.979.890 21.272.080 873.460.676.000 17.978.260 803.480.786.000
10/07/2018 -2.444.410 -80.394.340 13.961.750 665.925.001.000 16.406.160 746.319.341.000
09/07/2018 -6.335.560 -150.018.599 10.422.900 363.872.057.000 16.758.460 513.890.656.000
06/07/2018 -7.877.340 -356.558.283 15.287.920 513.558.367.000 23.165.260 870.116.650.000
05/07/2018 -2.222.742 -232.608.476 10.394.940 505.237.490.000 12.617.682 737.845.966.000

 

Cập nhật lúc 15:10 18/07/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)

Cập nhật lúc 15:10 18/07/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)

Cập nhật lúc 15:10 18/07/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.